voorwaarden

De algemene voorwaarden die Tax-ed hanteert zijn:

Artikel 1 Aanbiedingen en offertes

 1. De door Tax-ed gemaakte aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 2 Aansprakelijkheid

 1. Tax-ed zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Tax-ed onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Tax-ed voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Tax-ed die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Tax-ed voor die schade aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium voor deze opdracht, tenzij er aan de zijde van Tax-ed sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Tax-ed voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Tax-ed onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Tax-ed.
 3. Elke aansprakelijkheid van Tax-ed voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparing of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Medewerking door de Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Tax-ed overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Tax-ed ter beschikking worden gesteld.
 2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Tax-ed onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Tax-ed ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden etc. zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 4 Geheimhouding

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Tax-ed verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ontheffing verlenen.
 2. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Tax-ed niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 3. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde hiervoor is Tax-ed gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Tax-ed en slechts ter indicatie van de ervaring van Tax-ed.

Artikel 5 Honorarium en betaling

 1. Het honorarium van Tax-ed is exclusief onkosten van Tax-ed en exclusief declaraties van door Tax-ed ingeschakelde derden.
 2. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de in de factuur aangegeven girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. Bij overschrijding van de onder 5.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Tax-ed ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden, tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Tax-ed de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Tax-ed gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
 4. Indien Opdrachtgever binnen 2 jaar na aangaan van deze overeenkomst de samenwerking opzegt, worden alsnog de niet-doorberekende dossierkosten in rekening gebracht.

Artikel 6 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Tax-ed kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Tax-ed waarop de reclame geen betrekking heeft.
 3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 7 Internetgebruik
Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen door Opdrachtgever en Tax-ed op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Tax-ed als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Tax-ed stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Tax-ed zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Tax-ed ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.